Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Üdvözöljük az Go2maps Hungary Kft (továbbiakban: Go2maps Hungary) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://go2mapshungary.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről szóló dokumentum elérhető közvetlenül a főoldalról az Adatvédelmi Nyilatkozatra mutató hivatkozáson keresztül. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSZF, tartalmazzák Go2maps Hungary által a go2mapshungary.hu domain név alatt működő honlap oldalain szereplő szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, Szolgáltató és a Megbízó között létrejött, szerződésekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A szerződés nyelve: magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Go2maps Hungary nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

A Szolgáltató adatai

A cég magyar nyelvű elnevezése: Go2maps Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Go2maps Hungary Kft.
Székhely: 1085.Budapest, József krt 69.
A cég idegen nyelvű elnevezése: Go2maps Hungary Services Limited Liability Company
Idegen nyelvű rövidített elnevezése: Go2maps Hungary Ltd.
A cég képviselője: Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartása alapján a képviselő önállóan jogosult képviselni a társaságot, ezért a gazdasági társaság valamennyi adó- és vámhatósági ügyében jogosult elektronikusan eljárni, külön bejelentés nélkül.
Cégjegyzékszám: 01-09-300685
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25968624-2-42
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
E-mail cím: hello@o2mapshungary.hu
Telefonszám: (06 20) 939 0890

Definíciók: a) Szolgáltató: aki a Megbízó által engedélyezett tartalmak közzétételére alkalmas eszközzel (applikáció) rendelkezik, ennek segítségével a rendelkezésére bocsátott tartalmat megismerhetővé teheti.  Jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató az Go2maps Hungary. b) Megbízó: akinek érdekében a tartalom közzétételre került, illetve aki a saját érdekében a tartalmat a Szolgáltatótól közvetlenül vagy közvetve megrendeli. c) Tartalom: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Megbízó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. d) Teljesítés: a tartalom, Szolgáltató általi szerződésszerű közzététele. Teljesítés lehet részteljesítés is. e.) Üzleti titok: minden olyan írott, szóbeli, elektronikus információ, adat, irat, amelyek Felek együttműködése során különösen Felek működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban a Felek tudomására jut.

1. Felhasználási feltételek
1.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Go2maps Hungary nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Go2maps Hungary kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért Go2maps Hungary ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Go2maps Hungary nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

1.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Go2maps Hungary a szerzői jogi feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása Go2maps Hungary előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Go2maps Hungary előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Go2maps Hungary fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Go2maps Hungary adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Go2maps Hungary által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Go2maps Hungary adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy Go2maps Hungary a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja

2. A nyújtott szolgáltatás

2.2.  Alap szolgáltatás: virtuális 3D See Inside belső nézeti fotózás, Street View utcaképhez csatlakozással és közzététellel a Goog Masps térképen, Google környezet tisztítás, zavaró SEO elemek kiszűrése, Google My Business profil kezelése, birtokbavétele, térképtűk mozgatása, egységes Google arculat megteremtése, személyre szabott kiszolgálás.

2.3. Egyéb szolgáltatás: a.) Virtuális gombostűk mögöttes szöveges, képi tartalom elhelyezése animált anyagokban weboldalban történő megjelenítésre hosting szerződés kötése mellett. b.) Megjelenés a Világkatalógusban  előfizetési díj mellett.

3. A Szolgáltatás megrendelés teljesítése

A tartalmak a Szolgáltató és a Megbízó közötti egyedi megrendelések alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a Szolgáltató közötti szerződést ezen egyedi megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az egyedi megrendelés aláírásával a Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti. Szolgáltató előzetes kérésére a Megbízónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie a Megbízó vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat. Amennyiben a  Megbízó a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére. Megbízó cégszerű aláírásával megküldött megrendelési igényét Szolgáltató írásban (levél, e-mail) Megbízónak visszaigazolja, mellyel létrejön Felek között a megrendelés. Az így  létrejött megrendelésnek részét képezi jelen ÁSZF is. A Megbízó megrendelését a Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldalon elérhető zárt online felület kitöltése és elküldése esetén is elfogadja. A megrendelés visszaigazolása után felek által egyeztetett időpontban Szolgáltató, speciálisan  a feladat elvégzésére kiképzett munkatársa szakmai tanácsai alapján, Megbízó telephelyén, a megbízó igényeinek, de szolgáltatás által nyújtott lehetőségek figyelembevételével, megfelelő tartalmat készít. Szolgáltató az elkészült tartalmakat elektronikusan megküldi Megbízónak. Az elkészült tartalmak megküldését követően Szolgáltató kiállítja elektronikus számláját és azt megküldi Megbízó részére. Az ellenérték meg nem fizetése esetén Szolgáltató jogában áll a teljesített szolgáltatást inaktiválni, törölni.

Go2maps Hungary minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ilyennek minősül különösen a Google Co. fejlesztési időszaka, a sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor.

4. Fizetési feltételek

A szolgáltatás díja a helyszín adottságainak megfelelően képződik. Az ár a megrendelést megelőzően a megrendelő tudomására kerül, azt visszaigazolja. Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét Go2maps Hungary számlája alapján alapesetben 8 (nyolc) naptári napos átutalással köteles teljes egészében megfizetni. Amennyiben Megrendelő a megjelölt határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem tesz eleget, Go2maps Hungary jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és/vagy a fizetési feltételeket oly módon megváltoztatni, hogy csak akkor teszi elérhetővé szolgáltatásait, amennyiben ezek ellenértékét Megrendelő előzetesen kiegyenlíti

5. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Go2maps Hungary jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a go2mapshungary.hu Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Felhasználó Go2maps Hungary tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő. Go2maps Hungary a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Go2maps Hungary a panaszról jegyzőkönyvet –  melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

6.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Go2maps Hungary és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Go2maps Hungary-vel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
o Budapesti Békéltető Testület
o Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
o Telefon: 06-1-488-2131
o Fax: 06-1-488-2186
o E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  • Bírósági eljárás kezdeményezése

Go2maps Hungary Kft.