Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük az Go2maps Hungary Kft.  által üzemeltetett weboldalon.
A https://go2mapshungary.hu/ weboldalon felsorolt szolgáltatásokat igénybe vevő (továbbiakban: Megbízó)és Szolgáltató (továbbiakban: Go2maps Hungary Kft.) lehetőségeit és kötelezettségeit az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozza.

Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSZF, tartalmazza a Go2maps Hungary által a go2mapshungary.hu domain név alatt működő honlapon szereplő szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, Szolgáltató és a Megbízó között létrejött szerződésekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A szerződés nyelve: magyar.

A Szolgáltató adatai

A cég magyar nyelvű elnevezése: Go2maps Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Go2maps Hungary Kft.
Székhely: 2162. Őrbottyán, Ősz u.83.
A cég idegen nyelvű elnevezése: Go2maps Hungary Services Limited Liability Company
Idegen nyelvű rövidített elnevezése: Go2maps Hungary Ltd.
A cég képviselője: Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartása alapján a képviselő önállóan jogosult képviselni a társaságot, ezért a gazdasági társaság valamennyi adó- és vámhatósági ügyében jogosult elektronikusan eljárni, külön bejelentés nélkül.
Cégjegyzékszám: 13-09-211121
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25968624-2-13
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
E-mail cím: hello@go2mapshungary.hu
Telefonszám: (06 20) 939 0890

Definíciók:
a) Szolgáltató: aki a rendelkezésére álló technikai eszközparkjával engedélyezett fotózásokat végez saját és  Google LLC.  által felépített platformokon történő publikálás  céljából, az elkészített tartalmakat a nagy nyilvánosság számára megismerhetővé téve.  Jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató az Go2maps Hungary Kft.
b) Megbízó: akinek érdekében a tartalom közzétételre került, illetve aki a saját érdekében a tartalmat a Szolgáltatótól közvetlenül vagy közvetve megrendeli.
c) Tartalom: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Megbízó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
d) Teljesítés: a megrendelt szolgáltatás szerződésszerű közzététele. Teljesítés lehet részteljesítés is.
e.) Üzleti titok: minden olyan írott, szóbeli, elektronikus információ, adat, irat, amelyek a Felek együttműködése során különösen Felek működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban a Felek tudomására jut.

1. Felhasználási feltételek
1.1. Felelősség

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért Go2maps Hungary ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Go2maps Hungary nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel köteles eljárni.

1.2. Szerzői jogok

A platformok, azok grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A go2mapshungary.hu platform feljogosított felhasználója a Go2maps Hungary Kft. A Go2maps Hungary Kft.  a szerzői jogi feljogosított felhasználója az általa készített szerzői műnek, illetve szellemi alkotásnak.

A go2mapshungary.hu platform tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása Go2maps Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Go2maps Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Go2maps Hungary Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának elemeire, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint a közösségi oldalaira,  reklámfelületeire.
Tilos minden olyan tevékenység, amely Go2maps Hungary Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Go2maps Hungary Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Go2maps Hungary Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy Go2maps Hungary Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja hírlevélben.

Fenti tiltó és korlátozó előírás vonatkozik a Go2maps Hungary által kizárólagos jogokkal képviselt  https://virtualtour.city/ világkatalógus weboldalban közzétett információira, szöveges és képi megjelenéseire is.

2. A nyújtott szolgáltatás

2.1.  Alap szolgáltatás: virtuális 3D See Inside belső nézeti fotózás Street View utcaképhez csatlakozással és közzététellel a Google Maps térképen, Google környezet tisztítás, zavaró SEO elemek kiszűrése, Google My Business profil rendszerbe állítás, egységes Google arculat megteremtése, utca fotózás és közzététel a Google Maps idővonalán.

2.2. Egyéb szolgáltatás: a.) Virtuális gombostűk mögöttes szöveges, képi tartalom elhelyezése animált anyagokban weboldalban történő megjelenítésre hosting szerződés kötéssel b.) Megjelenés biztosítása a Világkatalógusban /https://virtualtour.city/

3. A Szolgáltatás megrendelés teljesítése

A fotózott tartalmak a Szolgáltató és a Megbízó közötti egyedi megrendelések alapján kerülnek közzétételre.
A Megbízó és a Szolgáltató közötti szerződést a megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi.
A weboldal zárt online felület kitöltésével és elküldésével, vagy más online eszközzel küldött megrendeléssel a Megrendelő igazolja, hogy  jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.
Szolgáltató előzetes kérésére a Megbízónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie a Megbízó vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámla számát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat.
Amennyiben a  Megbízó a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.
Megbízó cégszerű aláírásával megküldött megrendelési igényét Szolgáltató írásban (levél, e-mail) Megbízónak visszaigazolja, mellyel létrejön Felek között a megrendelés.
A megrendelés visszaigazolását követően Felek által egyeztetett időpontban Szolgáltató, speciálisan  kiképzett munkatársa szakmai tanácsai alapján, Megbízó telephelyén, a megbízó igényeinek, de szolgáltatás által nyújtott lehetőségek figyelembevételével megfelelő tartalmat készít.
Szolgáltató az elkészült tartalmakat publikálja és az eredményt elektronikus eszközzel megküldi a Megbízó részére. Megbízó kiállítja a teljesítési igazolást, amely alapján Szolgáltató elkészíti az elektronikus számlát. Az ellenérték meg nem fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a teljesített szolgáltatást a Google platformján inaktiválni és véglegesen törölni.
Megrendelő hozzájárul,  hogy az általa megrendelt szolgáltatás képi anyagait a Szolgáltató a referenciáiban megjelentethesse.
Szolgáltató hozzájárul a Megrendelőnek teljesítéssel átadott anyag weboldalakban vagy közösségi médiákban megjelentetéséhez, azonban a tulajdon vagy szerzői jog nem száll át Megrendelőre, az minden esetben a terméket létrehozó Szolgáltató tulajdonában marad.

Amennyiben Megrendelő az elkészült terméket az átadást követően részletekben, vagy a teljes eredeti anyagot megmásítva, módosítva használja fel saját céljaira, azzal megsérti a Szolgáltató érdekeit.

Go2maps Hungary Kft. minden rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát az internetes térben. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ilyennek minősül különösen a Google LLC. fejlesztési időszaka, a sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartam hosszával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor.

4. Fizetési feltételek

Szolgáltató az árait a kivitelezendő helyszín egyedi adottságait figyelembe véve határozza meg. Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét Go2maps Hungary Kft. számlája alapján alapesetben 8 (nyolc) naptári napos átutalással köteles teljes egészében megfizetni. Amennyiben Megrendelő a megjelölt határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem tesz eleget, Go2maps Hungary Kft. jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és/vagy a fizetési feltételeket oly módon megváltoztatni, hogy csak akkor teszi elérhetővé szolgáltatásait, amennyiben ezek ellenértékét Megrendelő kiegyenlítette. Szolgáltató a kifizetetlen szolgáltatás ellenértékének behajtása céljából fizetési meghagyást kezdeményezhet.

5. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Go2maps Hungary Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Megbízó Go2maps Hungary Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.
Go2maps Hungary Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Go2maps Hungary Kft. a panaszról jegyzőkönyvet –  melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

6.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Go2maps Hungary Kft. és Megbízó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Go2maps Hungary Kft.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megbízó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
o Budapesti Békéltető Testület
o Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
o Telefon: 06-1-488-2131
o Fax: 06-1-488-2186
o E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  • Bírósági eljárás kezdeményezése

Go2maps Hungary Kft.